In de discussies rondom Web 2.0 wordt vaak nog steeds gefocused op de specifieke technieken en applicaties van web 2.0, maar wat veel interessanter is, zijn de onderliggende, en daaruit voorkomende nieuwe business modellen en bedrijfsfilosofien. Dit schema plaatst e.e.a. in een mooi perspectief:

shiftofcontrol_2007.png

Crowdsourcing is een voorbeeld van een relatief nieuw fenomeen wat versneld is door de mogelijkheden van web 2.0: Een grote groep mensen (in de vorm van een community, of individueel) neemt een taak over die normaal aan personeel van een organisatie was toebedeelt, bijvoorbeeld: een technisch probleem wordt door de gezamelijke effort van een groep opgelost, een organisatie maakt hier bewust gebruik van collectieve intelligentie.  

Kijk voor meer voobeelden en een uitgebreide uitleg van het schema op het weblog van Dion Hinchcliffe.

Advertentie

Ik heb tot nu toe de enterprise 2.0 filosofie vooral vanuit de organisatie belicht. In deze presentatie wordt op een hele frisse en duidelijke manier de perceptie en beleving van een gebruiker, Charlie, geschets.  Hoe ziet de (online) wereld van een enterprise 2.0 evangelist er uit?

Gisteren vond ik een heel sterk artikel van Step Two Designs over het hoe en waarom van een innovatief intranet. Dit artikel representeerd voor een heel groot deel de aanpak en filosofie die ik voor ogen heb als het gaat om de implementatie van intranetten in een organisatie. James Robertson, de managing director van het bureau, en schrijver van het artikel weet precies de kritische succesfactoren aan te stippen; deze zitten hem in de aanpak waarin de volgende factoren aan bod moeten komen;

  • het achterhalen en analyseren van de werkelijke (dagelijkse en taakgedreven) behoeftes van afdelingen en eindgebruikers (taakanalyse);
  • oplossen van de business problematiek; hoe kan een intranet de organisatie werkelijk verder helpen (visie/intranet concept);
  • experimenteer met innovatieve technologien. De enterprise 2.0 approach biedt tools (Blogs, Wiki’s, Social software) die organisaties werkelijk helpen efficienter samen te werken en te communiceren. Aan de andere kant mag techniek nooit het uitgangspunt zijn;
  • focus op user experience; intranet kan een krachtig middel zijn om allerlei bestaande software oplossingen die in huidige organisaties draaien, beter en gebruikersvriendelijker en ontsluiten (ook wel het portal principe genoemd). Ook hier moet een taakgerichte oplossing centraal staan.   
  • neem de lead in het proces; het is essentieel dat er proactief, aan de hand van de visie, met nieuwe ideen en mogelijkheden wordt omgesprongen 

In dit artikel van Frankwatching ‘web 2.0 dringt bedrijven binnen’ wordt een aantal interessante cijfers getoond over het gebruik van social media in organisaties (enterprise 2.0). Wat opvalt is dat een fenomeen als Podcasting (35%) op dit moment nog veel populiarder is dan het gebruik van Wiki’s. Podcasting is zelfs nog populiarder dan bloggen (32% ). De volgende rising star binnen organisaties zal volgens Frank het gebruik van online video worden, dit is een logische ontwikkeling als je kijkt naar het gebruik en effect van YouTube.

Wat gebeurt er als zakendoen verschuift van het verstand naar het hart?

Lees hier een interessant relaas van Paul de Blot:

http://www.zininleven.nl/Html_files/Business%20spiritualiteit.html

Een bureau dat zich heeft gespecialiseert in inspiratie trainingen:

http://www.experiencetraining.nl/

Of bestel meteen dit boek:

http://www.managementboek.nl/boekeninfo.asp?CODE=nobcnmhhqrihr

Wanneer we web 2.0 services inzetten voor corporate doeleinden kunnen we spreken van enterprise 2.0. Web 2.0 is een platform van services die gemeenschappelijk hebben dat hun waarde vermeerderd naarmate ze intensiever gebruikt worden. Applicaties als weblogs, wiki’s flickr en Youtube bestaan bij de gratie van hun gebruikers; het is een ontwikkeling die zeer enthousiast wordt opgepakt door grote groepen internet gebruikers, maar liggen er opportunities bij bedrijven als het gaat om de implementatie / toepassing van de web 2.0 filosofie?

Zeker! Ik zeg hier bewust ‘filosofie’ want web 2.0 is meer dan een aantal aan elkaar geschakelde software oplossingen, het is een relatief nieuwe manier van denken dat thema’s als ‘social networking’, collaboratie, bottom up innovatie en transparantie omarmd.

In de context van marktgerichte ondernemingen representeert web 2.0 een shift naar meer open, flexibele en participatie gerichte business modellen. Het is een model waarin interacties tussen klanten (onderling), partners en werknemers centraal staan.

De uitdaging voor ons zit hem in het anticiperen op de geformuleerde risico’s van web 2.0 toepassingen (security issues bijvoorbeeld, maar ook loslaten van controle) maar vooral in het aantonen van de kracht, uitdagingen en toepasbaarheid van deze ontwikkeling.

Hoe kan een weblog ondersteunend zijn in je PR? Kan een Wiki of een Mashup werkelijk je intranet vervangen? Hoe richt je je organisatie in als je deze participatie gerichte modellen serieus een basis wil laten zijn van je stategie? Dion Hinchcliffe heeft dit thema inmiddels serieus opgepakt en verwoord e.e.a. heel helder op zijn weblog binnen ZDnet.

Een succesvol intranet kan een aanjager zijn voor innovatie, kennisontwikkeling en betere samenwerking binnen een bedrijf. Om dit te realiseren moet er in de concept en designfase nauw worden samengewerkt met alle afdelingen in de organisatie. Betrokkenheid vanaf het begin is de key succesfactor voor draagvlak en succes. 
Steeds meer bedrijven zien terecht de meerwaarde van een intranet waarbinnen men laagdrempelig kennis kan delen en initiatieven kan ontplooien. Brede participatie en een bottom-up benadering zijn hierbij de kernwoorden.

 Onze aanpak is een combinatie van een traditionele requirement analyse, waarbij het belang voor de business en de eindgebruiker wordt afgezet tegen organisatorische en technische haalbaarheid. Deze gedegen aanpak wordt gecombineerd met ruimte voor improvisatie wanneer nodig. Als start van een intranet traject kan ik bijvoorbeeld een workshop geven waarbij thema’s als enterprise 2.0 (wiki’s / blogs / RSS, etc.) en bussiness spiritualiteit aan de orde komen.

Noogony betekent; de empirische essentie van een concept, dus een concept gebasseerd op ervaring. Het woord is als eerste gebruikt door Immanuel Kant en is een samentrekking van de Griekse woorden vóvç (verstand, gedachte), en yóvoç (geboorte, ontstaan); de door Kant gemunte uitdrukking betekent dus zoiets als ‘ontstaan van het verstand, van begrippen’.

Noogony Media Concepts is de naam waaronder Nicole Smits haar advies- en projectmanagement werkzaamheden verricht. 

In wikipedia wordt de term ‘noogony’ als volgt gedefinieerd:

Noogony is a general term for any theory of knowledge that attempts to explain the origin of concepts in the human mind by considering sense or a posteriori data as solely relevant.[1] The word was used, famously, by Kant in his Critique of Pure Reason to refer to what he understood to be Locke’s account of the origin of concepts. [2] While Kant himself maintained that some concepts, e.g. cause and effect, did not arise from experience [3], he took Locke to be suggesting that all concepts came from experience.

Nicole Smits