Een succesvol intranet kan een aanjager zijn voor innovatie, kennisontwikkeling en betere samenwerking binnen een bedrijf. Om dit te realiseren moet er in de concept en designfase nauw worden samengewerkt met alle afdelingen in de organisatie. Betrokkenheid vanaf het begin is de key succesfactor voor draagvlak en succes. 
Steeds meer bedrijven zien terecht de meerwaarde van een intranet waarbinnen men laagdrempelig kennis kan delen en initiatieven kan ontplooien. Brede participatie en een bottom-up benadering zijn hierbij de kernwoorden.